Tuesday, April 8, 2008

Semantik

Apa yang kita perlu tahu tentang Semantik

Semantik

Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat dikenali sebagai bidang semantik.

Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.

Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadian manusia.

Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.

Semantik

Semantik merupakan salah satu bidang yang termaktub dalam bahasa melayu. Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna ayat dikenali sebagai bidang semantik. Kata “semantik” ini, sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. Semantik pula, secara ringkas, dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seperti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu.
Kajian mengenai makna kata boleh dibahagikan kepada aspek-aspek berikut :-

§ makna denotasi dan dan makna konotasi
§ makna dalam konteks
§ hubungan makna dengan kebudayaan
§ perubahan makna
§ bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.
§ seerti dan rujukan
§ perkataan
§ ayat
§ peribahasa (termasuk simpulan bahasa)
§ unsur semantik dalam nahu

Semantik dapat juga ditakrifkan sebagai kajian makna linguistic bagi kata, frasa dan ayat. Secara umumnya, makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks. Sebagai pengguna bahasa, kita bukan sahaja mengetahui morfemnya, tetapi juga makna perkataan. Otak kita menjadi stor kepada ayat-ayat yang bermakna ini. Storan maklumat serta morfem ini dipanggil leksikon atau kosa kata.

1. Perkataan

· Perkataan, menurut pandangan ahli-ahli bahasa, adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna.


· Dalam pada itu, Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968), berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian, yakni bentuk dan maknanya.

Contoh: kata ‘beras’, misalnya, ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’.

· Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak.Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus.

Contoh: seperti kata dalam, semak, dan rendang

· Ada juga perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan.
Contoh: perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik, jerit, teriak

Demikian juga mawar, teratai, orkid, semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga.

· Oleh sebab ada pelbagai jenis kata, bentuk kata, makna yang pelbagai, maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasa-bahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama), antonim (makna yang berlawan), hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya.

2. Konteks dan Makna

· Dalam hal komunikasi, konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech, Semantics, 1974).Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. Dengan mengambil kira konteks, unsur ketaksaan, makna yang pelbagai dapat dielakkan, walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau tulisan kita. Makna sesuatu perkataan yang diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaannya .

Contoh: dalam ujaran, Kamal! Kambing!, makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal, tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun, rumah, atau tempat, bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan.

· Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna.

· Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan.
Contoh: untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna, seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif.

· Konteks menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Umpamanya, untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok, kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut.
Contoh: ‘Kami semua rasa haus, selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga.

· Makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan.
Contoh: ujaran kata ‘cantik’, amat kabur maknanya, kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan, benda dan sebagainya, atau untuk memberi penghargaan .3. Perubahan Makna

· Oleh sebab bahasa bersifat dinamik, maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahasa, sentiasa mengalami perubahan. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh pengkaji bahasa. Menurut mereka, terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. Makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa, teknologi dan hubunan sosial masyarakat.


· Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962), misalnya memberikan enam sebab utama bagi perubahan makna dalam bahasa. Sebab-sebab utama adalah sejarah, sosial, psikologi, pengaruh luar, keperluan untuk kata baharu.

· Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Menurutnya, makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. Selain itu, ada metafora, metonimi, sinekdoksi, hiperbola, litotes, pejorasi, dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa.

· Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Ini bermaksud, makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa, teknologi dan hubungan sosial masyarakat.

Contoh :

Ø Kata belayar : pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar, tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga.

Ø Kata rawat : Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit, tetapi makna barunya sekarang meliputi merawat sisa kumbahan, pokok (nurseri).


Ø Kata tangan: pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Tetapi, makna diubah untuk mencakup makna ‘menguruskan’, mengendalikan’, dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhati-hati ketika menangani kes ini’. Ada kalanya makna negatif berubah menjadi makna positif disebabkan penggunaan dalam bahasa.

Ø Kata taman : pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’, tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’, kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu. (sebab sebab kemajuan sains dan teknologi).

Ø Kata datuk : kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang, malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang - orang tertentu kerana jasa – jasa mereka.
Ø Kata kebal : berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal.

§ Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. Faktor – factor seperti emosi, tabu menjadi punca perubahan makna dalam bahasa. Perubahan – perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang digunakan dahulu membawa konotasi negatif, dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif

Contoh: ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah, budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat, dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja.

§ Unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Umpamanya, tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai, tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan, maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama, iaitu kencing atau buang air kecil. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini, sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme, yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan.

4. Makna denotasi dan konotasi

§ Denotasi ialah makna tersurat . Denotasi juga dikenali sebagai makna kamus, makna kognitif, makna rujukan, makna konseptual dan makna ideasional
Contoh : Ayam tambatan: Ayam yang ditambat atau diikat dengan tali atau lain-lain alat pengikat.


§ Konotasi pula ialah makna tambahan, atau makna tersirat. Istilah lain untuk konotasi ialah emotif atau makna evaluatif
Contoh : Ayam tambatan: Orang harapan/penting di dalam satu kumpulan, pasukan.

§ Terdapat kata-kata sinonim (seerti) yang mempunyai makna denotasi yang sama, tetapi makna konotasi yang berbeza.

Contoh : Kata wafat, mati, meninggal dunia, mampus membawa maksud denotasi yang sama iaitu jasad dan roh terpisah.

§ Tetapi dari segi denotasi, wafat untuk tokoh-tokoh ulama terhormat dan disegani, meninggal dunia untuk sebutan yang sopan, mati untuk sebutan umum dan mampus untuk sebutan yang lebih kasar.

5. Hubungan makna dengan kebudayaan

§ Penggunaan dan pemilihan perkataan juga berhubung dengan kebudayaan sesuatu masyarakat.

Contoh :
Engkau/kau: digunakan dalam hubungan yang rapat yang tidak formal dan untuk menimbulkan kemesraan.


Awak/anda: Digunakan dalam hubungan biasa (anda lebih rasmi).
Tuanku: Digunakan oleh orang biasa untuk merendah diri apabila berhubung dengan golongan raja

6. Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik

Bentuk-bentuk makna kata yang timbul daripada hubungan semantik ialah sinonim, antonim, hiponim, meronim, polisim, homonim, homofon dan homograf.

Ø Sinonim - kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama.
Contoh: sang suria = matahari, hangat = panas

Ø Antonim - merujuk kepada perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan.
Contoh: Pandai lawannya bodoh, Putih lawannya hitam.

Ø Hiponim - kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna.
Contoh: kenderaan (kereta, motorsikal, basikal, beca, kapal terbang),Perabot ( katil, meja, almari, meja kopi, meja makan)

Ø Meronim - Meronim ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan sebahagian daripada.
Contoh: stereng, engin, karburator, kusyen, cermin, menjadi meronim kepada perkataan kereta.

Ø Polisim - satu perkataan yang mempunyai makna yang banyak.
Contoh: Kata mentah mempunyai set makna yang berikut:belum masak atau masih muda/putik (buah-buahan), tidak masak betul (barang yang dimasak) tidak atau belum dimasak (barang makanan), belum diproses (bahan galian dan sebagainya), belum matang pemikiran.

Ø Homonim - Dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama, sama ada dari segi sebutan, ejaan, atau kedua-duanya, dan mempunyai makna yang berbeza.
Contoh: pasang I - jodoh atau kelamin, pasang II - naik atau bertambah (air l laut), pasang III - tembak (meriam), pasang IV - berhias (badan)

Ø Homonim terbahagi kepada tiga jenis iaitu:
i. homofon - kata-kata yang sama sebutannya tetapi berbeza dari segi ejaan dan makna.
contoh: massa denan masa
ii. homograf - kata-kata yang sama ejaannya, tetapi sebutannya berbeza.
Gejala ini timbul kerna huruf e mewakili dua bunyi, iaitu e-taling atau e-pepet.
Contoh: semak (belukar) dengan semak (meneliti atau memeriksa semula), bela-memelihara, bela-menuntut bela/balas, pelekat-kain sarung, pelekat-gam.
iii. Homonim - mempunyai sebutan dan ejaan yang serupa.
contoh: daki I – kotoran, daki II – panjat.

Kesalahan Semantik dalam Bahasa

Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa, maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat, maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa, atau tidak benar.

Berikut adalah contoh ayat-ayat yang tidak betul dari segi semantik walaupun memenuhi aturan nahu.

Ø Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini.
Ulasan : Mereka – mereka dalam ayat di atas adalah kelebihan semantik, yakni makna yang berlebihan, yang sebenarnya tidak diperlukan.

Ø Ibubapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi.
Ulasan : Tidak jelas siapa yang meninggal dunia, samaada ibu kepada bapa Ali atau kedua-dua ibu dan bapanya yang meninggal dunia.

Ø Ayah menghadiahkan saya jam tangan..
Ulasan : Ayat di atas perlu diperbetulkan menjadi “Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya” atau “ Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan”.

KESIMPULAN

Seperti yang dihuraikan tentang kajian mengenai semantik, maka jelaslah bahawa aspek makna menjadi penting dalam bahasa, dan jika tidak, bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak menjelaskan maknanya, atau kabur, taksa , dan kerana ada pertentangan makna serta unsure kelewahan dan seumpamanya. Semantik juga merupakan bidang ilmu yang penting bagi mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Dalam bahasa melayu ianya dapat ditelilit dari aspek-aspek seerti dan rujukaan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahsan (termasuk simpulan bahasa), dan unsure semantik dalam nahu. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin byak kata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.

No comments: