Monday, April 28, 2008

Bab 13 - Kertas Kerja

BAB 13 KERTAS KERJA

13.1 PENGENALAN

Kertas kerja amat penting kerana ia adalah suatu dokumen yang disediakan secara lengkap berkenaan acara yang yang sudah dirancang supaya dilaksanakan. Pada peringkat perancangan sebelum ini , dokumen yang terlibat mungkin hanya kertas minit yang dicatat daripada mesyuarat perancangan yang dijalankan. Menurut maimunah (1993), tujuan umum penulisan kertas kerja ialah:
a. mengeluarkan idea dan data tertentu mengenai sesuatu tajuk kepada sasaran tertentu.
b. Menambah pengetahuan tertentu kepada sasaran
c. Menggalakkan perbincangan, diskusi serta penyelidikan susulan dalam bidang-bidang tertentu

Kertas kerja merupakan hasil penulisan yang dikemukakan kepada kumpulan/sasaran tertentu dalam sesebuah diskusi/forum/bengkel/seminar/konferensi. Kertas kerja juga dibentangkan untuk urusan-urusan lain seperti perancangan projek/kajian/penyelidikan sesebuah agensi, jabatan, institusi atau organisasi tertentu. Kertas kerja seminar dan kertas kerja untuk membentangkan cadangan sesuatu projek mempunyai penekanan yang berbeza-beza.

13.2 KERTAS KERJA SEMINAR
a. tajuk
b. nama penceramah
c. nama institusi
d. abstrak/sinopsis/ringkasan
e. pengenalan
f. perkaedahan
g.keputusan
h. keputusan
i. perbincangan
j. rujukan
k. lampiran

13.3 PENULISAN KERTAS KERJA

1. mengenal pasti sasaran
a. khalayak/sasaran langsung/serta-merta
b. pembaca umum

2. mengenal pasti bentuk penulisan
a. kertas kerja tinjauan
kertas kerja yang memberi panduan bagi menerokai bidang-bidang pengetahuan baru.

b. kertas kerja deskriptif
kertas kerja yang memperincikan sesuatu perkara.

c. kertas kerja penjelasan
kertas kerja yang memberi penjelasan yang terperinci tentang seseuatu perkara.Contoh : Kenaikan harga petrol

d. kertas kerja perumusan
kertas kerja yang mencadangkan tindakan-tindakan tertentu.


13. 4 MENGENALPASTI BAHASA YANG DIGUNAKAN

a. penulis hendaklah mematuhi peraturan tatabahasa dan gaya penulisan yang digunakan.
b. Gaya penulisan yang baik mematuhi ciri-ciri:
i- keseragaman-tanda baca, ejaan, cara menulis petikan, rujukan
ii- kebolehbacaan-pemilihan perkataan , istilah laras, retorik dan wacana yang sesuai dengan latar belakang pembaca/sasaran
iii- memenuhi kehendak pembaca- menggunakan laras formal dan jelas.

13.4 MENGENAL PASTI TEKNIK PENULISAN

a. ditaip di atas kertas A4
b. ditaip langkau dua baris
c. rupa huruf Arial
d. saiz font 12
e. petikan-petikan yang melebihi dua baris handaklah diketengahkan dan ditaip langkau satu baris
f. panjang sesebuah kertas kerja seelok-eloknya tidak melebihi 4000 patah perkataan.

13.5 MENGENAL PASTI BAHAGIAN-BBAHAGIAN KERTAS KERJA

a. bahagian sinopsis
merupakan abstrak kertas kerja. Bahagian ini amat penting untuk memberi gambaran umum terhadap isi kertas kerja. Panjang synopsis tidak melebihi 200 patah perkataan.
b. bahagian pengenalan
merupakan mukadimmah iaitu bahagian yang menerangkan latar terhadap kandungan kertas kerja yang lazimnya tidak melebihi dua muka surat.

c. bahagian utama
merupakan bahagian yang meliputi huraian, tajuk keterangan, penjelasan, dan sebagainya yang dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil

d. Bahagian penutup
Bahgian ini memuatkan rumusan, atau saranan (jika ada) dan ringkasan kertas kerja berkaitan.

e. Bahagian lampiran
Meliputi rujukan, gambarajah, glosori dan sebagainya.

13.6 PROSES UMUM PENULISAN KERTAS KERJA

Terdapat tiga peringkat :

a. proses sebelum menulis
i- menentukan tujuan utama penulisan.
ii- Mengumpulkan data terkini melalui rujukan perpeustakaan dan penyelidikan
b. proses semasa menulis
i- merangka draf kertas kerja yang melibatkan perkembangan idea dengan penulisan dari segi pemilihan kata, istilah, laras, retorik, wacana, penstrukturan ayat, penbinaan perenggan, penyampaian idea, dan pemilihan jadual.
ii- Menentukan pecahan idea yang ditulis dalam satu ayat dan pecahan-pecahan ideanya dihuraikan dalam satu perenggan.
iii- Memastikan kewujudan kesinambungan dalam penulisan.
iv- Memastikan istilah-istilah teknikal diberi penjelasan.

c. proses selepas menulis
i- sebelum ditaip/dicetak, perlu disunting.
ii- Pastikan kertas kerja memenuhi kehendak khalayak.

No comments: