Monday, April 28, 2008

Bab 11 - Taklimat...(ingat ni..hafal ni..format dan isinya)

BAB 11
BAHASA, PROSEDUR PENULISAN DAN PENYAMPAIAN TAKLIMAT
1.0 PENGENALAN TAKLIMAT
Satu aktiviti pengucapan awam. Ia juga dipanggil syarahan dua hala kerana diakhir sesi taklimat akan diadakan sesi soal jawab.

Tujuan taklimat- memaklumkan.
• Kandungan taklimat:
• 1.Apa yang hendak dimaklumkan
• - memberitahu maklumat.
• -pihak yang menyampaikan taklimat.
• 2.Apa yang khalayak ingin tahu
• Penyediaan teliti-data penyelidikan,soal selidik dan sbgnya


2.0 SALUTASI DAN PROTOKOL
Salam pembuka –
-bergantung kepada jenis taraf hadirin yang
hadir.

Penggunaan protokol-
-Rujukan Kehormat yang bersesuaian.


3.0 PRINSIP AM DALAM PENYEDIAAN TAKLIMAT
• Persediaan:
• 1. mengenal pasti khalayak/audien
• 2.mengenal pasti suasana taklimat
• 3. Peringkat taraf hadirin

4.0 FORMAT PENULISAN
• 1.Format taklimat Satu Peringkat Hadirin
• Tajuk
• Salam/salutasi protokol
• Kata-kata aluan, pengenalan diri/organisasi dan ringkasan taklimat.
• Isi/kandungan
• Penutup
• Sesi soal jawab.

• 2. Format taklimat Dua Peringkat Hadirin
• Tajuk
• Salam/salutasi protokol
• Puji-pujian
• Ringkasan sembah taklimat
• Isi/kandungan
• Penutup
• Sesi soal jawab


5.0 TATACARA PENYAMPAIAN

Kemahiran Penyampaian:
• A. kemahiran mentakrif- memberi takrif, definisi kepada sesuatu tajuk/konsep
• B. Kemahiran menjelaskan- memberi penerangan kepada sesuatu perkara yang berlaku.
• C. Kemahiran menunjukkan- memberi demonstrasi/tunjuk cara
• D. kemahiran membezakan- memberi penerangan kepada dua perkara
• E. kemahiran menceritakan- memberi penerangan yang bersifat kronologi
• F. kemahiran melaporkan- memberi laporan – laporan tahunan

Kemahiran penguasaan suara:
• mulakan taklimat dengan nada/intonasi suara yang rendah.
• tinggikan nada/intonasi apabila mengutarakan maklumat penting/ semasa sesi soal jawab
• Kembali kepada nada/intonasi rendah apabila penghujung taklimat.

Bahasa taklimat:
Gaya bahasa-berhubung dengan taraf hadirin.
A. Golongan pertama-tersusun, tepat, kemas dan nada formal dan serius.
B. Golongan kedua-campuran formal dan tidak formal, bersahaja, dan dicampuri dengan unsur jenaka.