Saturday, April 12, 2008

BAB 4 ANALISIS TEKS

BAB 4 ANALISIS TEKS

Dua aspek dalam menganalisis teks:

1. Leksikal :
a. Pengulangan (repitisi) – perkataan yang sama diulang-ulang dalam pembinaan teks tersebut untuk menunjukkan wacana tersebut masih memperkatakan aspek yang sama.

b. Sinonim – perkataan seerti yang dijumpai dalam pembinaan teks.

c. Antonim – perkataan berlawan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa teks ini masih mempunyai pertalian walaupun unsurnya berlawanan.

d. Hiponim – mempunyai unsur umum dan khusus.

e. Kolokasi – penggunaan perkataan lain yang menggambarkan maksud yang sama dalam pembinaan teks.

2. Nahu/tatabahasa

a. Penggantian (substitusi) – perkataan lain yang masih merujuk kepada perkataan yang digantikannya.

b. Penghilangan (elipsis) – unsur frasa atau klausa itu mengalami proses penghilangan.

c. Rujukan (promina) – unsur sebelum (anafora) dan unsur sebelum (katafora).
Kata ganti nama, kata ganti tunjuk, kata ganti milik.

d. Kata penghubung (konjungsi) – kata penambah, kata musabab, kata pembeza, kata tempoh.


Contoh Analisis Teks:
(cerakin teks terlebih dahulu mengikut perenggan dan bilangan ayat)

P1.1 Isu perpaduan kaum di negara ini mendapat perhatian pelbagai pihak sejak akhir-akhir ini. 2. Keadaan ini memberikan gambaran seolah-olah hubungan antara kaum di negara ini semakin renggang.
(dipetik dari Dewan Masyarakat, Januari, 2007)


Prggn Alat Kohesi Contoh

P1.1 Pengulangan negara ini

2. Anafora keadaan ini


Teks ini jelas memperlihatkan bahawa jalinan ayat-ayatnya masih mempunyai kesinambungan (koherensi). Kedua-dua ayat menunjukkan maklumat yang sama walaupun dalam setiapnya mempunyai baru.

Maklumat lama Maklumat baru

Isu perpaduan kaum di negara ini perhatian pelbagai pihak sejak akhir-akhir ini

Keadaan ini (isu perpaduan kaum) memberikan gambaran seolah-olah hubungan
antara kaum di negara ini semakin renggang.

No comments: